Kshs 1200

 Beige Leather Ankara  Handbag

Kshs 1500

 Multi color Polka Denim Handbag

Kshs 1500

 Polka Denim Handbag

Kshs 1500

Multi color Maroon Denim Handbag

Kshs 1500

 Multi color Ankara Denim Handbag

Kshs 1500

Multicolor Ankara Denim Handbag

Kshs 1500

Multi color Ankara  Denim Handbag

Kshs 1500

 Teal Ankara Denim Handbag

Kshs 1500

Navy Blue Denim Handbag