Kshs 1500

Orange Ankara Leather Handbag

Kshs 1500

Brown  Ankara Leather Handbag

Kshs 1500

Red Ankara Leather Handbag

Kshs 1500

Beige Ankara Leather Handbag

Kshs 1500

Grey Leather Handbag

Kshs 1500

Blue Leather Handbag

Kshs 1500

Green Leather Handbag

Kshs 1500

Black Leather Handbag

Kshs 1500

 Beige Leather Ankara  Handbag

Kshs 2000

 Multi color Polka Denim Handbag

Kshs 2000

 Polka Denim Handbag

Kshs 2000

Multi color Ankara  Denim Handbag

Kshs 2000

Multi color Maroon Denim Handbag

Kshs 2000

 Multi color Ankara Denim Handbag

Kshs 2000

Multicolor Ankara Denim Handbag

Kshs 2000

Navy Blue Denim Handbag