Kshs 1500

Pink Sisal Kiondo

Kshs 1500

Green Kiondo Purse

Kshs 1500

Kshs 1500

Sisal Purple Kiondo

Kshs 2000

Green Sisal Medium handbag

Kshs 2000

Black/White Medium Kiondo

Kshs 2000

Multicolor Medium SisalĀ  Kiondo

Kshs 2000

Brown Medium Sisal Kiondo