Kshs 2000

Womens Maasai Pump Shoes

Kshs 1500

Womens Denim Ankara Flats

Kshs 2000

Womens Ankara Wedges

Kshs 1500

Womens Suede Flats Shoes

Kshs 1500

Womens DenimĀ  Flats