Kshs 3000

Denim Ankara Laptop Bag

Kshs 3000

Classic Denim Backpack

Kshs 3000

Denim Laptop With Ankara

Kshs 3000

Denim Laptop/ Daytime Backpack

Kshs 3000

Classic Denim Backpack

Kshs 3000

Brown Leather Backpack

Kshs 3000

Brown Leather Ankara Backpack

Kshs 3000

Leather Blue ankara Backpack

Kshs 3000

Brown Leather Monkey Backpack Bag

Kshs 3000

Brown Leather Ankara Backpack

Kshs 3000

Black Leather Backpack

Kshs 3000

Black Leather Backpack With Ankara

Kshs 3000

Black Leather Brown Ankara Backpack

Kshs 3000

Black Leather Red Ankara  Backpack

Kshs 3000

Black Leather Backpack/Blue Ankara

Kshs 3000

Black Large Leather Backpack

Kshs 2500

Black Leather Medium Ankara  Backpack

Kshs 2500

 Ankara Medium Backpack