Kshs 1500

Womens Orange Ankara Bag

Kshs 1500

Womens Green ankara canvas bag

Kshs 1500

Womens Yellow Canvas ankara bag

Kshs 1500

Womens Grey Ankara Bag

Kshs 1500

Womens Red ankara canvas bag

Kshs 1500

Womens Blue CanvasĀ  bag

Kshs 1500

Womens Pink Canvas Ankara Bag